KPK Finanse Kredyty 2019

Upadłość konsumencka – kto na niej może skorzystać?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym dla osoby fizycznej, wymagająca od dłużnika wielu poświęceń, ale i dająca szansę realne oddłużenia. Po zmianie ustawy „prawo upadłościowe” z takiego rozwiązania skorzystało już wiele osób, dla których postępowanie to stanowi szansę na rozpoczęcie nowego etapu w życiu. Niewypłacalność powstaje wówczas, gdy dłużnik nie jest w stanie realizować wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Umorzenie dotyczy całości lub części długu. Celem postępowania jest prowadzenie jednego, a nie kilku na rzecz wielu wierzycieli, postępowania przed sądem, mającego doprowadzić do zaspokojenia w równych częściach łącznie kilku wierzycieli. Uzyskane z likwidacji majątku dłużnika środki przekazywane są na spłatę zobowiązań zgłoszonych w listach wierzytelności przez poszczególnych wierzycieli.

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Samo złożenie wniosku i uiszczenie opłaty (30 zł) nie wystarczy. Trzeba spełnić szereg określonych ustawowo warunków, m. In. trzeba udowodnić, że wnioskodawca jest osobą niewypłacalną, utracona została płynność finansowa z przyczyn niezależnych od dłużnika (np. wskutek utraty pracy, choroby, wypadku), opóźnienia w spłacie zobowiązań muszą być dłuższe niż 3 miesiące, nie prowadzona jest działalność gospodarcza (dla przedsiębiorców przeznaczony jest inny tryb postępowania upadłościowego). Jeśli sąd udowodni, że niedbalstwo doprowadziło do naszego bankructwa nie przyjmie wniosku do rozpatrzenia.

Z chwilą ogłoszenia upadłości majątek (obowiązkowo wskazany przez upadłego) wnioskodawcy staje się „masą upadłościową”, którą zarządza syndyk wyznaczony przez sąd. Konsument od tej pory nie może rozporządzać swoim majątkiem. Z ogłoszeniem upadłości wymagalne staną się wszelkie zobowiązania upadłego w całości, a do dyspozycji, np. na codzienne zakupy żywności, pozostaną wyłącznie środki nie zajęte przez syndyka. Po inwentaryzacji majątku i analizie zgłoszeń wierzytelności sąd decyduje o kolejności zaspokojenia wszelkich należności i decyduje z jakich części majątku będą pokrywane. To, co pozostanie po zrealizowaniu zgłoszeń i pokryciu wszelkich należności (w tym syndyka) pozostanie do dalszej dyspozycji, nie obciążonego już długami wnioskującego.

Aktualne zestawienia dostępnych produktów:
chwilówki online porównanie maj 2019
kredyty gotówkowe porównanie maj 2019
najlepsze konta osobiste maj 2019
karty kredytowe promocje maj 2019